Globaliseringsrådet som ”tänkte till”

Go down

Globaliseringsrådet som ”tänkte till”

Post  Skribenten on Fri 3 Jan - 13:46

Någon som studerat resultatet utav ”Globaliseringsrådet” rapport (Ds 2009:21) med tillhörande 35-tal bilagor? Inte? Jag tillhör inte de fåordigas skara men ger nu enbart en länk med inledning till Rådets slutrapport (likaså länk till 35 bilagor). Det förstnämnda har rubriken:

”Bortom krisen - om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala ekonomin”.  

Länk: http://www.government.se/content/1/c6/12/68/57/e04110d0.pdf

”Globaliseringsrådet tillsattes av regeringen i december 2006 - för att analysera och komma med förslag om hur Sverige kan hävda sig väl i en tid av fortsatt globalisering. Rapporten heter ”Bortom krisen”. Vi har inte sett som vår uppgift att ha åsikter om hur den nu pågående, akuta ekonomiska krisen ska hanteras. Däremot uppfattar vi att krisen har gjort vårt arbete viktigare. Dels visar den hur snabbt ett läge kan förändras och därmed vikten av omställningsförmåga. Dels kan krisen leda till att marknadstillväxten, när den väl återkommer, blir lägre än vi som nation vande oss vid under åren före krisen. Det understryker angelägenheten av åtgärder som stärker Sveriges konkurrenskraft och förmåga att attrahera investeringar och kompetenta människor”.

”Vår rapport är en enträgen uppmaning - till det politiska systemet och hela samhället att ge frågor om Sveriges konkurrenskraft, omställningsförmåga och attraktivitet högre prioritet. Sverige har en grundläggande styrka, men vår egen ekonomiska historia visar att vi också är sårbara. Vårt beroende av några få framgångsrika exportföretag är stort. Vi måste få fler företag som vågar växa. Vi måste satsa mer på kunskap, vår tids mest avgörande produktionsfaktor. Vi måste se till att ny kunskap oftare omsätts till produktion i Sverige. Vi måste få en arbetsmarknad som i högre grad kombinerar trygghet med flexibilitet.

”Vi måste stärka strukturer - som gör att Sverige håller samman också under påfrestningar. Vi måste göra Sverige mer känt också i länder långt borta. Vi måste se till att statsledningen i en föränderlig tid har tillgång till bästa möjliga beslutsstöd. Om vi inte tar itu med de problem vi har kan nästa kris slå ännu hårdare än den här. Vi måste ha insikten att konkurrensen på världens marknader ofta är stenhård, liksom tävlan om investeringar och rekryteringar. Men Sveriges förutsättningar att klara sig bra finns där, om vi spelar våra kort väl”.

”Vårt uppdrag handlade om Sverige, - men vi har förenats i vår övertygelse att globaliseringen i grunden är bra för världen. De utmaningar som mänskligheten står inför kan bara lösas tillsammans. Det gäller inte minst klimatförändringarna. Globalisering handlade, när begreppet myntades, mycket om vidgade marknader. Nu växer insikten om att globalisering står för så mycket mer. Den kan, rätt hanterad, ge minskad fattigdom och tränga undan hunger och hopplöshet. Den kan öka möjligheterna att gränslösa idéer om mänskliga rättigheter och demokrati sprids och slår rot där de hittills varit bannlysta. Den kan öka förutsättningarna för att världens folk samlar sig till samordnade insatser för en hållbar utveckling på vår gemensamma planet”. [. . .]

Av några saxade rubriker - hämtade från slutrapporten framgår bl a att:

5.8 Det är bra att Sverige vidgar möjligheterna till arbetskraftsinvandring
[. . .]

Låt oss mot rubrik # 5.8 ovan, granska verkligheten, nämligen ”Ramöverenskommelsen” mellan regeringen och Miljöpartiet. - rörande väsentligt ökad migration som startade 2011-03-03. Ramöverenskommelsen på fem sidor som i koncentrat menar att:

 Familjeåterföreningar skulle ske, men lagens tidigare regelverk (kontroll) avseende återförening ersatts med DNA-tester. Främst omhuldades somalier och afghaner (ensamkommande).

 Arbetskraftsinvandring enligt yrkesgrupper som. (1) medhjälpare i jordbruk & skogsbruk, (2) dataspecialister, (3) storhushåll och restaurang, (4) köks och restaurangarbete,  (5) civilingenjörer och arkitekter, (6) städare, (7) annat.

 Landstingen skall förmedla subventionerad (fri) hälso- och sjukvård åt asylsökande, som håller sig undan (gömda). Verkställande av ett beslut om avvisning eller utvisning skall i största möjliga omfattning förhindras. Alltså - det är personer som INTE har giltiga skäl att få uppehållstillstånd i Sverige men som ”gömt” sig någonstans men som enligt (MP) ändå skall förmedlas hälso- och sjukvård.

Migrationsminister Tobias Billström sa sig vara väldigt glad över denna överenskommelse. Maria Ferm (MP) ansåg att det var den viktigaste reformen på asylområdet då hon enligt SR yttrade att: "Miljöpartiet de gröna har en vision om en gränslös värld där människor inte hindras från att bo och verka där de så önskar”. Ramöverenskommelsen kom senare att landa i Prop 2011/12 område 8 sid 36.

Asylsökande som anlände år 2010 kom i första hand från Serbien & Makedonien som resultat av viseringsfrihet år 2009. Men dessa tillhörde gruppen som avvisades. Det är nu asylsökande från andra sidan jordklotet, Afghanistan och Somalia som dominerar. Ävenså asylsökande anlände som påstod sig komna från Syrien. Resultatet blev att drygt 111.000 fick uppehållstillstånd i Sverige 2012. Följderna blev att landets kommuner nu knäar.  [Ref - SvD 3.e jan 2013]

6.4 Invandring ger utvecklingskraft – centralt att integrationen fungerar.
[. . .]

Låt oss mot rubrik 6.4 ovan, granska verkligheten nämligen pågående uppbyggnad av parallellsamhället i Sverige
”Det är ej enbart fråga om moskéer som nu byggs landet runt, utan olika slags muslimska center som utöver bönelokal ska innehålla lokaler för barnaktiviteter, undervisning och mycket annat. Självklart kommer dessa center att bidra till att ytterligare befästa ett muslimskt parallellsamhälle. I verkligheten är det sålunda inte tal om någon slags ”integration” förknippat med hit komna från andra länder.

Så ligger det till - läs och begrunda denna ståtliga rapport på 115 sidor (Ds 2009:21), fylld av floskler med Lars Leijonborg som ordförande. Sedan länge pågående ett låtsas spel. Vad blev resultatet av arbetskraftinvandringen?? Icke att förglömma den svårförståeliga ”integrationen”.

Av den senare motionen 2010/11:Ub351, - förknippad med ”resultatet” utav Ds 2009:21 - framgår bl a utropen:

”Fortsätt att satsa stort på forskning och innovation. Sverige ska vara Kunskapslandet, som också marknadsför sig som landet med Nobelpriset och forskningssatsningar i världstopp: ”The Knowledge Nation”, som också har förmågan att omsätta vetenskapliga resultat till produktion, ”The Land of Innovation”. [. . .]

Låt oss kort granska Underlagsrapport 18, med titeln ”Den stora utmaningen Internationell migration i en globaliserad värld”. De inledningsvis nämnda 35-tal rapporterna finner du på länken nedan:

Länk till rapporterna: http://entreprenorskapsforum.se/publikationer/globaliseringsbiblioteket/

Sammanfattning av rapport # 18
”Migration är både en naturlig del av människors livsprojekt, i samhällsutvecklingen och en politiskt laddad fråga. I en globaliserad värld blir det allt vanligare att både varor, pengar, information, tjänster och personer flyttar över gränser. Framtidens migrationsströmmar bestäms av demografiska trender, hur efterfrågan på arbetskraft utvecklas i olika länder, och av politiska faktorer.

I rapporten Den stora utmaningen: Internationell migration i en globaliserad värld beskrivs tre huvudtrender: att färre länder kommer att ha stora nettoutflöden, att Afrika söder om Sahara blir den viktigaste utvandringsregionen och att det finns en ökande potential för bruttoflöden i takt med att allt fler länder industrialiseras.

Författarna betonar att migration har konsekvenser av mycket olika karaktär. Samtidigt som de kan vara positiva för såväl enskilda människor som för hela samhällens utveckling utgör internationell migration ett hot mot enskilda människors säkerhet och den ekonomiska, politiska och sociala stabiliteten i de samhällen som berörs. Det finns därför starka skäl att söka efter välfungerande system för att hantera internationell migration. Sådana system bör både ge enskilda migranter bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sina livsprojekt, och fungera väl för såväl mottagar- som sändarländer. Rapporten utmynnar i policyrekommendationer på både internationell och regional nivå.”

Efter att ha genomläst ett antal av rapporter, skapade utav Globaliseringsrådet, har jag uppfattningen att våra folkvalda aldrig har tänkt lyfta fram något resultat som leder till ett framgångsrikt Sverige. ”Makten” vanställer verkligheten till oigenkännlighet - allt för att genomdriva det ”mångkulturella riket”.  

Globaliseringsrådet leddes av Lars Leijonborg (FP)
Rådet tillsattes av regeringen i december 2006 för att analysera och komma med förslag om hur Sverige kan hävda sig väl i en tid av fortsatt globalisering. Rådet presenterade ett antal gedigna rapporter och dess slutrapport har citerats otaliga gånger. Nina Larsson (fp) sammanfattar. ”Tyvärr gav Globaliseringsrådets slutrapport inte i någon proposition där man tar tillvara på de reformförslag som presenterats. För att Sverige ska kunna möta den internationella konkurrensen behöver vi fortsätta det arbete Lars Leijonborg (FP) och Globaliseringsrådet startade. Rådet presenterade en rad reformförslag som är värda att ta i beaktande, bland annat följande:

 Fortsätt att satsa stort på forskning och innovation.

 Sverige ska vara Kunskapslandet, som också marknadsför sig som landet med Nobelpriset och forskningssatsningar i världstopp: ”The Knowledge Nation”, som också har förmågan att omsätta vetenskapliga resultat till produktion, ”The Land of Innovation”

 Träffa en blocköverskridande överenskommelse om en globaliseringsinriktad skattereform. En sådan bör innehålla: slopad värnskatt och en betydande ytterligare sänkning av skatten på arbete genom att skiktgränsen för statsskatt höjs kraftigt så att betydligt färre än idag behöver betala statlig skatt.

 Ett antal skattesänkningar i syfte att stimulera företagare och företagande, som ändrade 3:12-regler, sänkt kapitalinkomstskatt, avdragsrätt för donationer till forskning och en skatterabatt till forskningsintensiva mindre företag och ett riskkapitalavdrag.

 Reformerad expertskatt efter danskt mönster.

 Ändrade skatteregler för personaloptioner. Förmögenhetsskatten bör inte återinföras.

 Forma en svensk huvudkontorsstrategi. Ett uttalat politiskt mål bör bli att Sverige ska vara ett land dit internationellt verksamma företag med fördel förlägger sina huvudkontor.

 Uppmuntra fler studenter att plugga utomlands.

 Gör engelska obligatoriskt från första klass. (Tänk på anarkismen)

 Skapa individuella kompetenskonton för att underlätta det livslånga lärandet.

 Välkomna privata aktörer inom vård, omsorg och skola – de behövs för att få fart på tjänsteexporten.

 Främja att ”det svenska IT-undret” lever vidare – mycket av framtidens tillväxt kommer att ske på nätet, varför det är viktigt att Sverige ligger i världstopp när det gäller datoranvändning, bredbandstillgång och hög nätkapacitet.

 Bättre skolor, bättre vård och större trygghet på gatorna är en del av ”attraktionspolitiken” och det enda som i längden kan motivera ett högre skattetryck än omvärldens.

 Sverige bör vara en mer aktiv partner i forskningen kring kommande generationer av kärnkraften.

Dessa förslag och andra i Globaliseringsrådets slutrapport och delrapporter bör tas tillvara genom en globaliseringsproposition. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 20 oktober 2010
Undertecknat Nina Larsson (FP)


Mvh/Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2711

Back to top Go down

Re: Globaliseringsrådet som ”tänkte till”

Post  Max Ronalds on Sat 4 Jan - 20:20

Skribenten wrote: Gör engelska obligatoriskt från första klass. (Tänk på anarkismen)

Vilket naturligtvis är för sent. Vid 7 års ålder kan man börja studera ett tredje språk. "Kina håller på att bli en supermakt" har globaliseringsbedragarna lallat om i 30 år nu. Hur många svenska barn får överhuvudtaget chansen att studera mandarin?
avatar
Max Ronalds

Poäng : 2995

Back to top Go down

Re: Globaliseringsrådet som ”tänkte till”

Post  Skribenten on Sun 5 Jan - 14:16

Max Ronalds wrote:
Skribenten wrote: Gör engelska obligatoriskt från första klass. (Tänk på anarkismen)

Max Ronalds wrote: Vilket naturligtvis är för sent. Vid 7 års ålder kan man börja studera ett tredje språk. "Kina håller på att bli en supermakt" har globaliseringsbedragarna lallat om i 30 år nu. Hur många svenska barn får överhuvudtaget chansen att studera mandarin?

Med mandarin menas vanligtvis standardkinesiska använd i dagligt tal.
- Den lingvistiska definitionen av mandarin inkluderar däremot ett stort antal sinsemellan ofta obegripliga dialekter men används sällan av infödda talare för att beskriva sin språkidentitet. Istället används namnet på den dialekt talaren anser sig tillhöra (till exempel Sichuan-dialekt eller nordöstkinesiska) och enskilda talare är inte alltid medvetna om den mycket bredare lingvistiska definitionen. Det kan inte sägas finnas någon gemensam identitet som förenar samtliga talare av mandarin-dialekter, även om känslan av regional identitet ofta är mycket stark.

Som med alla andra kinesiska dialekter råder det stor oenighet om mandarin ska betraktas som ett språk eller en dialekt. Se kinesiska för mer ett utredande resonemang i denna fråga.

De flesta kineser som bodde i ett brett bälte från nuvarande Manchuriet i öst till Yunnan i sydväst, använde olika varianter av mandarin som modersmål. Den språkliga likriktningen i norra Kina är till största del beroende av geografiska omständigheter, nämligen de stora slätterna i norra Kina. De sydliga delarna av landet, med sina bergskedjor och floder, har istället resulterat i en mycket större flora av dialekter. Förekomsten av mandarin i sydvästra Kina beror till största del på den pestepidemi som under 1300-talet svepte genom provinsen Sichuan, en pestepidemi som har starka band till digerdöden i Europa.
Mandarin har många regionala varianter som yttrar sig på två sätt:

1. Mandarinets dialekter täcker ett enormt område på närmare närmare miljarden människor, vilket resulterar i avsevärda skillnaden i lokalt uttal, ordförråd och grammatik. Dessa varianter skiljer sig minst lika mycket som svenska dialekter och i vissa fall mycket mer.

2. Standardkinesiska förespråkas mycket aktivt i Kina, Taiwan och Singapore som andraspråk. Detta har resulterat i att talare av mandarindialekter och andra former av kinesiska kryddar sin användning med regionala fonetiska variationer.

Mandarindialekter kan delas upp i åtta grupper: Peking, Nordöstmandarin, ji lu, jiao liao, zhongyuan, lan yin, sydvästmandarin och jianghuai. Jin räknas emellanåt som en nionde grupp och ibland som en helt separat dialekt, skilt från mandarindialekterna. [. . .]

Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mandarin_(spr%C3%A5k)

Så ligger det till med Mandarin. Åtminstone jag anser det är lite knepigt för svenska barn, boendes i Sverige, att lära sig Mandarin med alla dess dialekter.

mvh/Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2711

Back to top Go down

Re: Globaliseringsrådet som ”tänkte till”

Post  Max Ronalds on Sun 5 Jan - 15:14

Skribenten wrote:
Så ligger det till med Mandarin. Åtminstone jag anser det är lite knepigt för svenska barn, boendes i Sverige, att lära sig Mandarin med alla dess dialekter.

mvh/Skribenten

För all del. Men om alternativet är att lära sig snickra en fågelholk (träslöjd) eller trä på en kondom på en penisattrap (sexualkunskap) så anser åtminstone jag att lite grundläggande standardkinesiska är bättre för en 7-åring att lära sig. Frågan är bara hur detta skulle gå till. Ett alternativ i ett fritt samhälle skulle kunna vara att erbjuda asiatiska kvinnor att jobba som dagmammor under förutsättningen att de lär ungarna att tala kinesiska. En typ av tillfällig arbetskraftinvandring som jag skulle stödja, och som typ 99,99% av alla småbarnsföräldrar inte har resurser till idag. Problemet är väl bara att kineserna har gått och aborterat flickfoster under årtionden, vilket gör en sådan typ av ad hoc-invandring omöjlig. Fanns det tvärtom ett överskott på kvinnor så hade ju det här varit ett gyllene tillfälle att skapa ett multilinguistiskt kunskapssamhälle. Men makthavare både i Öst och Väst vill inte hade det så. De vill ha ett överskott på unga män eftersom det leder till en fördummad och mer lättmanipulerad befolkning.
avatar
Max Ronalds

Poäng : 2995

Back to top Go down

Re: Globaliseringsrådet som ”tänkte till”

Post  Skribenten on Sun 5 Jan - 21:25

Max Ronalds wrote:
Skribenten wrote:
Så ligger det till med Mandarin. Åtminstone jag anser det är lite knepigt för svenska barn, boendes i Sverige, att lära sig Mandarin med alla dess dialekter.

mvh/Skribenten

Max Ronalds skriver - För all del. Men om alternativet är att lära sig snickra en fågelholk (träslöjd) eller trä på en kondom på en penisattrap (sexualkunskap) så anser åtminstone jag att lite grundläggande standardkinesiska är bättre för en 7-åring att lära sig. Frågan är bara hur detta skulle gå till.

Ett alternativ i ett fritt samhälle skulle kunna vara att erbjuda asiatiska kvinnor att jobba som dagmammor under förutsättningen att de lär ungarna att tala kinesiska. En typ av tillfällig arbetskraftinvandring som jag skulle stödja, och som typ 99,99% av alla småbarnsföräldrar inte har resurser till idag.

Problemet är väl bara att kineserna har gått och aborterat flickfoster under årtionden, vilket gör en sådan typ av ad hoc-invandring omöjlig. Fanns det tvärtom ett överskott på kvinnor så hade ju det här varit ett gyllene tillfälle att skapa ett multilinguistiskt kunskapssamhälle.

Men makthavare både i Öst och Väst vill inte hade det så. De vill ha ett överskott på unga män eftersom det leder till en fördummad och mer lättmanipulerad befolkning.

Föreslår att sign ”Max Ronalds” på allvar läser bifogade artikel i DN dat 2013-07-12, med rubriken: Studier i kinesiska språket ofta slöseri med resurser som handlar om att studera kinesiska”. Givetvis får jag stort förtroende för vad skriftställaren i DN, framför Erik Ringmar, professor i Shanghai, till skillnad mot ”Max Ronalds” underliga kria.

Kinesiska är inget världsspråk, trots att det talas av 1,3 miljarder i Kina. När kineser gör internationella affärer gör de det på engelska. Att låta svenska elever lära sig kinesiska är därför i det närmaste meningslöst – det är viktigare att lära sig bättre engelska, skriver Erik Ringmar, professor i Shanghai.

Länk: http://www.dn.se/debatt/studier-i-kinesiska-spraket-ofta-sloseri-med-resurser/

Undervisning i kinesiska har hittills varit ett sätt för vissa svenska skolor att profilera sig och att jaga övermedelklassföräldrar med statusångest. Det kinesiska språket ska förbereda barnen för framtiden var det tänkt och se till att Kalle och lilla Lisa kan försvara familjens sociala position i en globaliserad värld. Systemet fungerade. Med hjälp av kinesiskan som lockbete lyckades skolorna identifiera ambitiösa föräldrar med duktiga barn, och tillsammans gjorde de en redan bra skola ännu bättre. Problemet var bara att systemet var orättvist. Naturligtvis måste alla svenska barn ha samma chans att förbereda sig för framtiden.

Ta det nu lugnt och tänk igenom saken. Svenska barn behöver inte alls lika mycket kinesiska som deras föräldrar och den svenska regeringen tror. I en värld där Kina snabbt etablerar sig som en allt viktigare aktör är det inte kinesiskan som blir viktigare utan engelskan.

Alla kineser som har kontakter med omvärlden pratar engelska. Precis som svenskar vet kineser att utlänningar inte kan deras språk och kinesiska övermedelklassföräldrar med statusångest sätter därför sina barn i skolor där engelska drillas. Det är så Wei och lilla Ying ska förberedas för framtiden.

Kinesiskan är sålunda inte ett världsspråk. Det är ett språk som talas av kineser i Kina, inte av kineser som vill kommunicera med utlänningar och inte av utlänningar när de talar med varandra. En svensk och en italienare skulle aldrig använda kinesiska för att förstå varandra och inte en svensk och en vietnames heller.

Självklart använder de engelska. Världen har redan tillräckligt många människor som kan kinesiska – 1,3 miljarder kineser framför allt – och det behövs inte så många fler.
Vad som krävs för att ett land ska kunna etablera sitt språk som ett världsspråk är inte ekonomisk makt. I stället måste orden vara någon¬ting som utlänningar entusiastiskt tar i sin egen mun. Och innan det kan hända måste landet i fråga ha en kultur och ett samhälle som resten av världen ser upp till.

Det var så franskan blev lingua franca i Europa på 1700-talet, det var så tyskan tog sig fram på 1800-talet och det var så engelskan etablerade sitt världsherravälde efter 1945. ”Swing it, magistern!”

I dag är många fascinerade av Kina men ytterst få ser landet som ett föredöme. En enpartistat med censurerat kulturliv, en förgiftad miljö och ständiga korruptionsskandaler är inte mycket för resten av världen att ta efter. Kina är inte en fristad för flyktingar och inte en plats dit konstnärer och intellektuella från resten av världen söker sig.

Den här bilden kan naturligtvis förändras, men det kommer att ta mycket lång tid, och mycket längre tid än vad svenska utbildningsbyråkrater tror. Även den rent ekonomiska omställningen kommer att ta tid. Med dagens utvecklingstakt kan Kina ha världens största ekonomi år 2030, men det kommer att ta fram till det 22:a århundradet – om dagen någonsin kommer – innan genomsnittliga kineser är rikare än genomsnittliga amerikaner. Det är länge det.

Det enda som skulle kunna ändra den slutsatsen är ett tredje världskrig. Om Kina besegrade USA i en kärnvapenduell kunde vi kanske hamna i en Bladerunnerliknande värld där vi alla äter nudlar och talar kinesiska. Men ett sådant scenario är ytterst osannolikt och inte en bra utgångspunkt för svensk utbildningspolitik.

Visst kommer behovet av kunskap om Kina att öka. Dock kommer det inte att behövas lika många Kinaexperter som det ofta sägs. Ett par dussin på UD och på svenska universitet räcker, och några på svenska företag med stora Kinaaffärer och en i Svenska Akademien förstås. Sammantaget rör det sig maximalt om ett par hundra personer.

Men ingen Kinaexpert kan bli Kinaexpert i Sverige. I stället måste de alla komma till Kina och bo här under en längre tid. Att läsa lite kinesiska i förväg är bra, men ingenting kan förbereda dem för vad som väntar när de väl är på plats. Den bistra sanningen är dessutom att kinesiska är svårt – mycket svårare än europeiska språk. Kinesiskan är ett tonspråk; tonerna är svårmemo¬rerade och alla homofonier gör att man lätt blandar ihop orden. Och sedan är det ju alla dessa tusentals tecken.

Allt detta är komplicerat nog att lära sig i Kina och snart sagt omöjligt att lära sig i Hudiksvall eller Uddevalla. Det är synd om alla svenska skolbarn som måste plugga någonting som är så jobbigt och så relativt oanvändbart. Det är förstås omöjligt att vara emot kunskap. Ju mer man lär sig desto bättre. Men tyvärr kan man inte lära sig allt och också svenska skolmyndigheter måste prioritera. Och man ska inte ha orealistiska förväntningar på användbarheten av det man lär sig.

Enligt Platsjournalen i dag finns det 67 jobb i Sverige där kunskaper i kinesiska språket är ett krav. Majoriteten av dem är på kinakrogar. Det är inget fel att jobba på kinakrog, men det är nog inte sådana jobb som utbildningsbyråkrater och föräldrar med ambitioner har i åtanke för sina barn.

Svenskar tror att de är mycket duktigare på engelska än vad som egentligen är fallet. Men att slänga sig med slang kopierad från amerikanska filmer är inte detsamma som att använda det engelska språket på ett kreativt och grammatiskt välvårdat sätt. Kanske svenskarna skulle börja med att försöka lära sig engelska. Duibudui? – eller hur? – som vi säger i Kina.

Skriftställare - Erik Ringmar, professor i internationell politik vid Shanghai Jiaotong University, Shanghai, Kina.

Med hälsning - från Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2711

Back to top Go down

Re: Globaliseringsrådet som ”tänkte till”

Post  Robin Shadowes on Sun 5 Jan - 23:16

Jag tror inte så mycket att vår gamle vän Antisvensk vurmar så mycket för mandarin än hans antipatier för vårt ädla modersmål. Förr vurmade han mer för afrikaans men han kanske insåg att det också är ett språk som bara talas av ett fåtal. Men förmodligen prioriterar han att svenskan skall utplånas till förmån för i stort sett vilket språk som helst. Då duger säkert engelskan till nöds. När han förpackade om sig själv så såg han till att tona ner vurmandet för graffitti, för det hade väl blivit för uppenbart annars. Förmodligen har han haft roligt åt att han inte har blivit genomskådad förrän nu. Men det kan man ju bjuda på.  Ja lol 
avatar
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 3882

Back to top Go down

Re: Globaliseringsrådet som ”tänkte till”

Post  Skribenten on Mon 6 Jan - 7:54

Robin Shadowes wrote:Jag tror inte så mycket att vår gamle vän Antisvensk vurmar så mycket för mandarin än hans antipatier för vårt ädla modersmål. Förr vurmade han mer för afrikaans men han kanske insåg att det också är ett språk som bara talas av ett fåtal. Men förmodligen prioriterar han att svenskan skall utplånas till förmån för i stort sett vilket språk som helst. Då duger säkert engelskan till nöds. När han förpackade om sig själv så såg han till att tona ner vurmandet för graffitti, för det hade väl blivit för uppenbart annars. Förmodligen har han haft roligt åt att han inte har blivit genomskådad förrän nu. Men det kan man ju bjuda på.  Ja lol 

Vi tar ett farväl för alltid till “Max Donalds” och dennes skrönor om: Mandarin, Grafitti, Ebba Grön m fl. ävensom andra underligheter.

Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2711

Back to top Go down

Re: Globaliseringsrådet som ”tänkte till”

Post  Max Ronalds on Mon 6 Jan - 15:15

Skribenten wrote:
Det var så franskan blev lingua franca i Europa på 1700-talet, det var så tyskan tog sig fram på 1800-talet och det var så engelskan etablerade sitt världsherravälde efter 1945. ”Swing it, magistern!”

[...]

Svenskar tror att de är mycket duktigare på engelska än vad som egentligen är fallet. Men att slänga sig med slang kopierad från amerikanska filmer är inte detsamma som att använda det engelska språket på ett kreativt och grammatiskt välvårdat sätt. Kanske svenskarna skulle börja med att försöka lära sig engelska. Duibudui? – eller hur? – som vi säger i Kina.


I'd say it just makes the whole tax funded compulsory state school system appear even more ridiculous when something that has been officially "established" as a world language since 1945 still isn't mastered properly by the vast majority of the population. Head start, left behind, someone's losing fucking ground, to quote the great George Carlin.

Skribenten wrote:Den här bilden kan naturligtvis förändras, men det kommer att ta mycket lång tid, och mycket längre tid än vad svenska utbildningsbyråkrater tror. Även den rent ekonomiska omställningen kommer att ta tid. Med dagens utvecklingstakt kan Kina ha världens största ekonomi år 2030, men det kommer att ta fram till det 22:a århundradet – om dagen någonsin kommer – innan genomsnittliga kineser är rikare än genomsnittliga amerikaner. Det är länge det.

Det enda som skulle kunna ändra den slutsatsen är ett tredje världskrig. Om Kina besegrade USA i en kärnvapenduell kunde vi kanske hamna i en Bladerunnerliknande värld där vi alla äter nudlar och talar kinesiska. Men ett sådant scenario är ytterst osannolikt och inte en bra utgångspunkt för svensk utbildningspolitik.

Håller med. "Ignorance is strength" är en bättre utgångspunkt för svensk utbildningspolitik.Robin Shadowes wrote:Jag tror inte så mycket att vår gamle vän Antisvensk vurmar så mycket för mandarin än hans antipatier för vårt ädla modersmål. Förr vurmade han mer för afrikaans men han kanske insåg att det också är ett språk som bara talas av ett fåtal. Men förmodligen prioriterar han att svenskan skall utplånas till förmån för i stort sett vilket språk som helst. Då duger säkert engelskan till nöds. När han förpackade om sig själv så såg han till att tona ner vurmandet för graffitti, för det hade väl blivit för uppenbart annars. Förmodligen har han haft roligt åt att han inte har blivit genomskådad förrän nu. Men det kan man ju bjuda på.  Ja lol

*LOL* Det måste vara gaserna från sprayburkarna. Klockrent

http://www.youtube.com/watch?v=HO-pX9PrzSI&t=8m46s

avatar
Max Ronalds

Poäng : 2995

Back to top Go down

Re: Globaliseringsrådet som ”tänkte till”

Post  Skribenten on Sat 11 Jan - 15:21

Robin Shadowes wrote:Jag tror inte så mycket att vår gamle vän Antisvensk vurmar så mycket för mandarin än hans antipatier för vårt ädla modersmål. Förr vurmade han mer för afrikaans men han kanske insåg att det också är ett språk som bara talas av ett fåtal. Men förmodligen prioriterar han att svenskan skall utplånas till förmån för i stort sett vilket språk som helst. Då duger säkert engelskan till nöds. När han förpackade om sig själv så såg han till att tona ner vurmandet för graffitti, för det hade väl blivit för uppenbart annars. Förmodligen har han haft roligt åt att han inte har blivit genomskådad förrän nu. Men det kan man ju bjuda på.  Ja lol

*LOL* Det måste vara gaserna från sprayburkarna. Klockrent

http://www.youtube.com/watch?v=HO-pX9PrzSI&t=8m46s

[/quote]

Finns det någon av debattörerna på Exilen som lyssnat på det timslånga föredrag som sign: ”Max Donalds” rekommenderar, som lider av titeln: ”Metalworks - The Knight's Tale” ?

Länk: http://www.youtube.com/watch?v=HO-pX9PrzSI&t=8m46s

Förklara för dem i den klentrogna skaran - vad är meningen? Jag orkar inte lyssna på det timslånga föredraget på länken! Om det finns ett bakom lydande budskap, var bussig att KORT berätta om detta för läsarna.

Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2711

Back to top Go down

Re: Globaliseringsrådet som ”tänkte till”

Post  Ådärkomdenja on Sat 11 Jan - 19:51

Jag bor mesta delen av året i Hong Kong numera, reste dessutom i Kina under ett antal år i affärssammanhang, och det är som framgår ovan, via Skribenten och någon ytterligare, engelska som gäller, inget annat.

Det stora problemet utgörs av taxichaufförerna, korkskalliga kineser, både i Hong Kong och mainland China. Dessa kan i stort sett ingen engelska, att brittiska imperiet lät detta passera under sin kolonialtid i Hong Kong är ofattbart, men ett beklagligt faktum.

Tips: ha alltid din adress/adresser tillgängliga på kinesiska, innan du ger dig ut i vimlet. Hotellen har ofta ett 'visitkort' att tillhandahålla, bor du privat i egen lgh, så googla fram din hemadress plus andra adresser du ofta har anledning besöka, printa ut och spara denna kines-info i plånboken, sparar massor av tid och utebliven irritation. Kinesiska är inget språk, vare sig mandarin eller kantonesiska, det är en masskombination av läten. Minsta felbetoning av ett ord innebär något annat än avsett, och leder till total oförståelse.
avatar
Ådärkomdenja

Poäng : 3731

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Globaliseringsrådet som ”tänkte till”

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum